مسلمان شدن دانشمند فرانسوی موریس بوکای با جسد فرعون

رییس گروه تحقیق و ترمیم جسد،‌ یکی از بزرگترین دانشمندان مسیحی فرانسه، به نام پروفسور موریس بوکای بود که بر خلاف سایرین که قصد ترمیم جسد را داشتند، می خواست راز و چگونگی مرگ فرعون را کشف کند. تحقیقات پروفسور بوکای همچنان ادامه داشت تا اینکه در ساعات پایانی شب، نتایج نهایی را به دست آورد. بعد از ساعت ها بررسی دریافتند او در دریا غرق شده و پس ازخارج کردن جسد او از دریا برای حفظ جسد، آن را مومیایی کردند، اما چیزی که باعث تعجب پروفسور شده بود، این مسئله بود که چگونه این جسد سالم تر ازسایراجساد فرعون های مومیایی شده است، در حالی که این جسد از دریا بیرون کشیده شده بود و باید نابود می شد.

پروفسور موریس بوکای هنگام آماده سازی گزارش نهایی در مورد کشف جدید( مرگ فرعون به وسیله غرق شدن در دریا و مومیایی جسد او بلافاصله پس از کشیدن او از دریا) بود که یکی از دانشمندان به او یادآورشد برای انتشار نتیجه تحقیق عجله نکند،‌ چرا که نتایج تحقیق نظر مسلمانان را تأیید می کند،ولی موریس بوکای به شدت این موضوع را رد کرد و آن را بعید دانست. او گفت ما بعد از سال ها تحقیق با بهترین ابزار به سختی فهمیدیم که فرعون در دریا غرق شد. اسلام چه طوری توانسته این موضوع را 1400 سال قبل فهمیده باشد، در حالی که آنها اصلا به جسد فرعون دسترسی نداشتند.

در جواب او یکی از حاضران گفت که قرآن از غرق شدن فرعون و سالم ماندن جسد او بعد از مرگ خبر داده است. حیرت و تعجب پروفسور دو برابر کرد و از خودش سؤال کرد، چطور چنین چیزی ممکن است؟ این مومیایی در سال 1898 و تقریبا دویست سال قبل کشف شده، در حالی که قرآن، 1400 سال پیش نازل شده است؟

موریس بوکای، تمام شب را به جسد مومیایی شده زل زده بود و به سخن دوستش فکر می کرد که چگونه قرآن در مورد نجات جسد پس از غرق شدن، سخن گفته، در
حالی که کتاب مقدس آنها از غرق شدن فرعون،هنگام دنبال کردن موسی سخن می گوید، اما از نجات جسد هیچ سخنی به میان نمی آورد.

او با خود گفت: آیا امکان دارد این مومیایی همان فرعونی باشد که موسی را دنبال کرد؟‌ آیا ممکن است محمد(ص) هزار سال قبل از این قضیه خبر داشته باشد؟

او درهمان شب، تورات و انجیل را بررسی کرد، اما هیچ مطلبی درباره سالم ماندن جسد فرعون نبود. پس از اتمام تحقیق و ترمیم جسد فرعون، آن را به مصر بازگردانند. موریس بوکای آرام نگرفت تا اینکه تصمیم گرفت به کشورهای اسلامی برود تا به واقعیت پی ببرد.

اووقتی این موضوع را نزد عالمی مطرح کرد، این آیه را برایش خواند:‌ امروز فقط بدن تو را نجات می دهیم تا برای افراد بعد از خودت درسی باشد.هر چند خیلی از مردم از آیات ما غافل اند.(یونس:92)

این آیه او را تحت تأثیر قرار داد و لرزه براندام او انداخت وبا صدای بلند فریاد زد: من به اسلام و به این قرآن ایمان آوردم.

بوکای حقیقت را کشف کرد و مسلمان شد. او به فرانسه برگشت و درباره موضوعات علمی قرآن تحقیق کرد. او متوجه شد که بسیاری از علوم جدید در قرآن بیان شده است. حاصل سال ها تحقیق این دانشمند فرانسوی،‌ چندین کتاب که بیشتر با رویکرد مقایسه ای میان تورات، انجیل و قرآن است.

منبع: مجله انتظار نوجوان، خرداد ماه 1389، وابسته به پژوهشکده مهدویت قم.

/ 11 نظر / 214 بازدید
نمایش نظرات قبلی
eshghe talkh

زنده ام ... نه از جانی که برایم باقی مانده ! از استخوان های لجبازی ... که روی هم ایستاده اند ... و کوتاه نمی آیند !

اوقات فراغت

´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶´ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

سرشار

بلند مرتبه است خدای دو عالم [گل] تا یادم نرفته بگم که آهنگ وبت خیلی قشنگه ...اشتباهی رفتم تو وب یکی دیگه که هم زمان با وب شما باز بود هم نوشتم چه آهنگ قشنگی داره وبتون ..... بعد که وبش رو بستم دیدم آهنگ وب شماست ...خیلی قشنگه ...معلومه خیلی باسلیقه هستی[گل]

مهسا

.وبت خیلی خیلی قشنگه . ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک میکنی؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ

مهتا

یادت عادت است … همین روزها ترک مى کنم مثل سیگار که ماه هاست نخ آخریست روشن مى کنم مثل اس ام اس هایى که هفته هاست بار آخریست که میخوانم مثل عکس هایى که روزهاست بار آخریست که نگاه میکنم … منتظرتم یه سر بزن

گوشه گیر

بسیار جالب و عبرت انگیز بود ممنون [گل]

اوقات فراغت

♖♘♗♕♔♗♘♖ ♙♙♙♙♙♙♙♙ ╗════════╔ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ╝════════╚ ♟♟♟♟♟♟♟♟ ♜♞♝♛♚♝♞♜ مـــات شــدم از رفـتنت هیــچ مـیز شطـرنجی هـم در مــیان نـــبـود ! ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود ...کـه دیگــر نـیست[قلب][گل]

نسترن

سلام ساراجون مرسی از اینکه بهم سرزدی اطلاعات جالبی بود نمیدونستم قرآن گفته درمورد سالم موندن جسد فرعون ممنونم از اطلاعات